Khung thạc sỹ Khí tượng học

2009-03-04 08:59:57
Tin tức

Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo:

  •  Tên chuyên ngành

 + Tiếng Việt: Khí tượng và Khí hậu học

 + Tiếng Anh: Meteorology and Climatology

  • Mã số chuyên ngành: 60.44.87
  • Tên ngành:

          + Tiếng Việt: Khoa học Khí quyển và Khí tượng
          + Tiếng Anh: Atmospheric Science and Meteorology

  • Bậc đào tạo: Thạc sĩ
  • Tên văn bằng:

             + Tiếng Việt: Thạc sĩ Khí tượng và Khí hậu học     

          + Tiếng Anh: Master in Meteorology and Climatology

  • Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Đối tượng dự thi và các môn thi tuyển

  • Đối tượng thi:

Các đối tượng không phải học chuyển đổi:

- Cử nhân chuyên ngành Khí tượng học

Các đối tượng phải học chuyển đổi:

- Cử nhân các chuyên ngành khác thuộc các ngành Khoa học Trái đất và Môi trường. Khối lượng kiến thức phải học chuyển đổi theo quy định hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội.

  •  Các môn thi tuyển

1- Môn ngoại ngữ trình độ B: một trong 5 thứ tiếng theo qui định

2- Môn thi cơ bản: Toán cao cấp 1 

3- Môn thi cơ sở: Khí tượng đại cương

Khung chương trình đào tạo

  •  Mục tiêu đào tạo

- Về kiến thức:

Trang bị những kiến thức nâng cao đối với các môn học cơ sở và chuyên ngành thuộc lĩnh vực khí tượng - khí hậu, những kiến thức cập nhật về khí tượng nhiệt đới hiện đại và công nghệ dự báo thời tiết - khí hậu.

- Về kỹ năng: Học viên được trang bị các kỹ năng phân tích các hiện tượng trong khí quyển, vận hành, lập trình được các chương trình dự báo số thời tiết và khí hậu hiện đại.

- Về năng lực: Kết thúc chương trình, học viên có thể trở thành những chuyên gia vững vàng trong nghiệp vụ dự báo thời tiết, khí hậu, môi trường, có khả năng hoạt động độc lập sáng tạo trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ.

- Về nghiên cứu: Các hướng nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành:

·       Mô hình hoá các quá trình khí quyển

·       Nghiên cứu các quá trình vật lí trong khí quyển

·       Dự báo thời tiết và khí hậu (hạn ngắn, vừa và dài)

·       Nghiên cứu ô nhiễm khí quyển

  • Nội dung đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 52 tín chỉ, trong đó:

      - Khối kiến thức chung bắt buộc:                      11 tín chỉ

      - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:           26 tín chỉ, bao gồm:

                    + Khối kiến thức bắt buộc:                             18 tín chỉ

                               + Khối kiến thức tự chọn:                              8/22 tín chỉ

      - Luận văn Thạc sĩ:                                           15 tín chỉ