Khóa học ngắn hạn trực tuyến về Dòng chảy tức thời: Từ lý thuyết đến thực tiễn

2021-10-11 04:07:06
Tin tức BM Thủy văn và Tài nguyên nước

Khóa học này cung cấp tổng hợp một số khía cạnh của hiện tượng dòng chảy tức thời (dòng chảy không ổn định). Nó tập trung vào vật lý cơ bản và các phương pháp tiếp cận số và thực nghiệm cơ bản để mô hình hóa quá độ thủy lực có áp suất và bề mặt tự do, cũng như các ứng dụng kỹ thuật thực tế của chúng.

Khóa học bao gồm 14 bài giảng. Bắt đầu từ ngày 31 tháng 10, một bài giảng được đưa ra mỗi ngày trừ các ngày cuối tuần. Tổng cộng, khóa học bao gồm 27 giờ giảng. Chứng chỉ Chuyên nghiệp (PCA) được cấp theo yêu cầu.

Danh sách giảng viên:

Khóa học ngắn hạn này chỉ dành cho các thành viên IAHR có thể đăng kí miễn phí. Sau khóa học nếu muốn nhận chứng chỉ thì cần nộp lệ phí (lệ phí: 50 EUR) do IAHR cấp.

Các bài giảng sẽ được cung cấp bằng Zoom Webinar. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến địa chỉ email được cung cấp trong mẫu đăng ký.

Xem chi tiết thông tin trên: https://www.iahr.org/index/detail/453