Hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp, chấm khóa luận tốt nghiệp năm học 2021-2022

2022-04-04 03:37:17
Tin tức Sinh viên Đào tạo

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN): Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 3079/ĐT ngày 10/9/2007; Quy chế đào tạo đại học ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014; Quyết định số 685/QĐ-ĐHQGHN, ngày 08/3/2013 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010; Quy định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế ban hành theo Quyết định số 3599/QĐ-ĐHQGHN ngày 05/12/2011; Quyết định số 4051/QĐ-ĐHQGHN, ngày 08/11/2013 về sửa đổi Quy định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế ban hành theo Quyết định số 3599/QĐ-ĐHQGHN ngày 05/12/2011; căn cứ Công văn số 2279/ĐHKHTN-ĐT ngày 16/8/2021 của Trường ĐHKHTN về lịch trình đào tạo năm học 2021-2022, Công văn số 2336/HD-ĐHKHTN ngày 20/8/2021 của Trường ĐHKHTN về Hướng dẫn tổ chức, quản lý giảng dạy, học tập năm học 2021-2022, Nhà trường hướng dẫn các khoa việc tổ chức làm khóa luận, chấm khóa luận và giảng dạy các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy trong năm học 2021-2022.

Hướng dẫn chi tiết tại các File đính kèm:

1. Hướng dẫn Tổ chức làm khóa luận tốt nghiệp, chấm khóa luận tốt nghiệp và giảng dạy các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp đại học chính quy năm học 2021-2022

2. Mẫu khóa luận TN

3. Phụ lục