Học bổng học bổng của Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc

2021-10-18 04:50:48
Tin tức Sinh viên Học bổng

Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc (gọi là học bổng Posco) năm học 2021-2022 cho sinh viên như sau:
1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn
- Sinh viên năm thứ 2, 3 có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2020-2021;
- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội, hoạt động xã hội, có hoàn cảnh khó khăn...
- Chưa được nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2021-2022.
2. Trị giá học bổng: 1.000 USD/sinh viên/năm học.