Chương trình học bổng Đinh Thiện Lý học kỳ 2, năm học 2021 - 2022 cho sinh viên

2022-02-17 11:19:12
Tin tức Sinh viên Học bổng

Chương trình học bổng Đinh Thiện Lý của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý, học kỳ 2, năm học 2021 - 2022 cho sinh viên như sau:

  1. Đối tượng và tiêu chí:

- Sinh viên đã được nhận học bổng Đinh Thiện Lý học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 (theo danh sách); Trong đó Khoa KTTVHDH có 02 SV đã được nhận học bổng HKI là: Lê Ngọc Đức, K64, Khí tượng và Khí hậu học và Phạm Ngọc Thành, K63, Khí tượng và Khí hậu học;

- Có kết quả học tập học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 đạt từ 2.8 trở lên;

- Có tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong học kỳ 1, năm học 2021 - 2022.

  1. Hồ sơ đăng ký:

- Bảng điểm học kỳ 1, năm học 2021 - 2022, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Giấy xác nhận tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong học kỳ 1, năm học 2021 - 2022.

Thông tin chi tiết tại:

- Thông báo của HUS;

- Thông báo của VNU:

- Danh sách SV đã được nhận học bổng HKI năm học 2021-2022.

ĐTH