Các khóa học miễn phí về quản lý tài nguyên nước của UNU-INWEH

2021-01-20 06:23:53
Tin tức BM Thủy văn và Tài nguyên nước

Trung tâm Giáo dục Tài nguyên Nước của Viện Đại học Liên hợp quốc về Nước, Môi trường và Sức khỏe (UNU-INWEH) (WLC) cung cấp cho sinh viên đại học và các chuyên gia thực hành về nước cơ hội nâng cao năng lực của họ trong một số lĩnh vực học tập đa ngành và tập trung. WLC cung cấp các khóa học miễn phí dưới nhiều hình thức, bao gồm các khóa học ngắn hạn để tự học theo nhịp độ, nội dung khóa học cho các chương trình học kết hợp và phát triển giáo trình tùy chỉnh với các trung tâm khu vực và các khóa học hỗ trợ các hoạt động phát triển năng lực cho các công cụ và hệ thống cụ thể. Các khóa học được đánh giá  bởi nhiều chuyên gia và phù hợp chặt chẽ với kế hoạch chiến lược 2020-2024 của UNU-INWEH.

Năm 2021 trung tâm có các khóa học online về các vấn đề như sau:

1.  SDG 6 Hệ thống hỗ trợ chính sách: Nhằm giải quyết vấn đề nâng cao năng lực sử dụng hiệu quả SDG-PSS, khóa học trực tuyến này cung cấp đào tạo và giảng dạy về cách sử dụng công cụ này để tạo ra  dữ liệu về môi trường cho phép của SDG 6. Xem chi tiết tại đây.

Bắt đầu từ 1/3/2019. Thời lượng đào tạo 3 giờ

2. An ninh nước toàn cầu: Viện Nước, Môi trường và Sức khỏe của Đại học Liên hợp quốc (UNU-INWEH) đã hợp tác với CATHALAC để phát triển khóa đào tạo trực tuyến dựa trên kiến ​​thức về an ninh nước. Khóa học về An ninh nước toàn cầu đang được phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về việc hiểu sự phức tạp của các vấn đề an ninh nước được nêu trong Tóm tắt phân tích của Liên hợp quốc về nước: An ninh nước & Chương trình nước toàn cầu (2013). Xem chi tiết tại đây

Bắt đầu từ 3/3/2019. Thời lượng đào tạo 100 giờ.

3. Phân tích dữ liệu lớn cho các ứng dụng liên quan đến nước: Khóa học trực tuyến này giới thiệu cho người tham gia nền tảng Earth Engine Code Editor, khám phá một số khái niệm lập trình cơ bản, cấu trúc dữ liệu Earth Engine và các phương pháp, chức năng và thuật toán cũng như việc triển khai thuật toán phát hiện nước bề mặt.Xem chi tiết tại đây

Bắt đầu từ 20/12/2020. Kết thúc: 10/12/2021. Thời lượng đào tạo 3 giờ.

4. Nước và Di cư: Khóa học này nhằm hướng tới nhu cầu này và bối cảnh hóa “nước” trong các cuộc tranh luận về di cư và thông báo cho các học viên, các nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu để phát triển các cơ chế mới để đánh giá và ứng phó với di cư liên quan đến nước. Xem chi tiết tại đây

Bắt đầu từ 21/12/2020. Kết thúc: 20/12/2021. Thời lượng đào tạo 18 giờ.

5. Nước và sức khỏe: Khóa học về Nước và Sức khỏe giải quyết nhiều vấn đề xung quanh mối quan hệ giữa nước và sức khỏe của con người và dân số. Xem chi tiết tại đây

Bắt đầu từ 21/12/2020. Kết thúc: 10/12/2021. 

6.  Đa dạng sinh học & Hệ sinh thái Rừng ngập mặn: Khóa học được thiết kế để xây dựng kiến ​​thức chuyên môn về sinh học, sinh thái rừng ngập mặn, đánh giá, quản lý và phục hồi và chủ yếu nhằm vào các học giả trẻ, các chuyên gia, nhà quản lý ..., đặc biệt là tại các nước đang phát triển. Xem chi tiết tại đây

Bắt đầu từ 21/12/2020. Kết thúc: 10/12/2021. Thời lượng đào tạo 2 giờ.

7. Các nguồn nước khác: Khóa học này được phát triển để hiểu tầm quan trọng của việc khai thác các nguồn nước khác trên toàn thế giới để tăng cường cung cấp nước cho các khu vực khô hạn. Xem chi tiết tại đây

Bắt đầu từ 19/01/2021. Kết thúc: 10/12/2021. Thời lượng đào tạo 2 giờ.

8. Quản lý tổng hợp tài nguyên nước: Khóa học này chưa được mở hiện này và sẽ ra mắt vào năm 2021. Xem chi tiết tại đây

TMN