BÔ MÔN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỀN

2009-02-19 04:08:09
BM Khoa học và Công nghệ Biển
Đoàn Văn Bộ, PGS. TS.

Nguyễn Kim Cương GV. TS

Phạm Tiến Đạt, TS. GV

Trịnh Thị Lê Hà, GV. ThS. NCS

 

Nguyễn Minh Huấn, PGS.TS

Trưởng Bộ môn,  Bí thư chi bộ Khoa, Phó trưởng  khoa, Phụ trách Khoa học và thiết bị, Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, trường ĐHKHTN,

   

Hà Thanh Hương GV. ThS. NCS

Giáo viên chủ nhiệm K60 HDH

Nguyễn Thị Thu Mai, GVTN. CN

Nguyễn Hồng Quang GV. TS.

Phó Trưởng Bộ môn

Nguyễn Thọ Sáo, PGS. TS.
Nguyễn Thị Trang, GVTN. CN

Đinh Văn Ưu, NGUT. GS. TS.

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, trường ĐHKHTN, Ủy viên Hội đồng chức danh GS, PGS ngành Khoa học Trái Đất - Mỏ

Vũ Thị Vui, GVTN. ThS. NCS