Dự án - Đã hoàn thành

Climate Change-Induced Water Disaster and Participatory Information System for Vulnerability Reduction in North Central Vietnam. 2012-2015

Tài trợ: DANIDA Project, 11-P04-VIE
Chủ trì: GS.TS. Phan Văn Tân

The Vietnam-PhilippinesJoint Oceanographic Research Expedition in the South China Sea1996 , 1996-1997

Tài trợ: (JOMSRE-1996). Hợp tác Việt Nam- Philippin
Chủ trì: GS. TS. Lê Đức Tố

Nghiên cứu đặc điểm thủy hóa và sinh học vùng biển sâu Biển Đông, (1996-1997)

Tài trợ: KĐL-JOMSRE-01
Chủ trì: TS. Đoàn Văn Bộ

Nghiên cứu đặc điểm thủy hóa và sinh học vùng biển sâu Biển Đông, (1996-1997)

Tài trợ: KĐL-JOMSRE-01
Chủ trì: TS. Đoàn Văn Bộ

Quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Trị. 2012 - 2013

Tài trợ: Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị
Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với cơ sở hạ tầng của các lĩnh vực và địa phương ven biển tỉnh Khánh Hòa. 2012 - 2013

Tài trợ: Nhiệm vụ tư vấn giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa
Chủ trì: PGS.TS. Trần Ngọc Anh

Thu thập, tổng hợp và đánh giá dữ liệu phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường vùng biển, đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 2012

Tài trợ: Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị
Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn chủ

Lập nhiệm vụ quy hoạch lưu vực sông Bến Hải và Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. 2011 - 2012

Tài trợ: Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị
Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Thanh Sơn