Đã nghiệm thu

Đánh giá khả năng dự báo mưa hạn mùa cho Việt Nam bằng các mô hình khí hậu khu vực.

2015-2017 105.06-2014.44 GS.TS. Phan Văn Tân

Nghiên cứu sự biến đổi của hoạt động gió mùa mùa hè ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

2013-2015 105.06-2013.03 TS. Ngô Đức Thành

Nghiên cứu xây dựng hệ thống đồng hóa tổ hợp cho mô hình thời tiết và hệ thống tổ hợp cho một số mô hình khí hậu khu vực nhằm dự báo và dự tính các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan. Đề tài cấp nhà nước. MS:. do h chủ trì

2011-2013 ĐT.NCCB-ĐHUD 2011-G/10 TS. Ngô Đức Thành

Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô hình dự báo hạn mùa một số hiện tượng khí hậu cực đoan phục vụ phòng tránh thiên tai ở Việt Nam. Đề tài cấp nhà nước MS: do chủ trì

2011-2013. ĐT.NCCB-ĐHUD. 2011-G/9 GS. TS. Phan Văn Tân

Cơ chế vật lý qui mô synốp và mưa trên khu vực Đông-Nam Á thời kỳ front Mei-yu điển hình

2011-2012 105.10-2010.09 TS. Nguyễn Minh Trường

Phát triển ứng dụng mô hình toán sinh thái biển và đánh giá khả năng sản xuất vật chất hữu cơ vùng biển bờ tây vịnh Bắc Bộ phục vụ định hướng khai thác bền vững

2006-2008 705206 PGS. TS Đoàn Văn Bộ

Ứng dụng mạng thần kinh nhân tạo dự báo nhiệt độ không khí bề mặt cho khu vực Việt Nam,

2006-2008 705306 PGS.TS. Nguyễn Hướng Điền

Khảo sát quy luật biến thiên và dự báo các đặc trưng vật lý thủy văn biển Đông trên cơ sở kết hợp phân tích dữ liệu quan trắc và mô phỏng toán học

2006-2008 705506 PGS. TS Phạm Văn Huấn

Xây dựng mô hình liên hợp dòng chảy POM và sóng WAM để nâng cao chất lượng dự báo trường dòng chảy và trường sóng Biển Đông

2006-2008 304106 PGS. TS Nguyễn Thọ Sáo

Xây dựng mô hình số mô phỏng lan truyền chất ô nhiễm trong lớp biên khí quyển

2006-2008 NCCB-705906 ThS. Nguyễn Minh Trường

Nghiên cứu cấu trúc và sự tiến triển của xoáy bằng mô hình số và ứng dụng trong việc tạo trường ban đầu cho các mô hình dự báo bão khu vực Tây Bắc Thái Bình dương và Biển Đông

2006-2008 705706 PGS.TS Phan Văn Tân

Xây dựng mô hình tính toán và dự báo vận chuyển và bồi, xói bùn cát đáy tại đới ven bờ trong điều kiện tác động của bão

2006-2008 706 106 GS.TS. Đinh Văn Ưu

Nghiên cứu khả năng chắn sóng của đê biển ngầm bằng mô hình toán hiện đại

2006-2008 304006 TS. Phùng Đăng Hiếu

Nghiên cứu áp dụng phương pháp SCS phục vụ công tác phòng chống lũ và quy hoạch lưu vực sông ngòi Trung Trung Bộ.

2006-2008 705606 TS Nguyễn Thanh Sơn

Nghiên cứu xác định mưa và lũ lớn nhất khả năng khu vực Trung Trung Bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi

2005 - 2006 740205 PGS. TS. Nguyễn Hữu Khải .

Nghiên cứu mô phỏng và dự báo quy luật thay đổi hình thái lòng sông Hồng bằng mô hình tựa ba chiều (thử nghiệm cho đoạn sông từ Hòa Bình đến Hà Nội)

2003-2005 740303 ThS. Nguyễn Thị Nga

Nghiên cứu và đánh giá sức sản xuất sơ cấp vùng biển khơi miền Trung Việt nam

2004-2005 760740 PGS. TS Đoàn Văn Bộ

Thiết lập mô hình dự báo mưa bằng tổ hợp các sản phẩm của mô hình số trị và mô hình thống kê

2004-2005 733104 PGS. TS. Nguyễn Hướng Điền

Phân tích và dự báo các trường khí tượng thủy văn biển Đông

2004 - 2005 742804 PGS. TS Phạm Văn Huấn

Nghiên cứu phương pháp ban đầu hóa xoáy ba chiều và ứng dụng trong dự báo bão/xoáy thuận nhiệt đới khu vực Biển Đông - Việt Nam

2004-2005 733104. PGS.TS Phan Văn Tân

Ứng dụng mô hình 3 chiều nghiên cứu quá trình phát tán chất ô nhiễm và trầm tích vùng cửa sông ven biển

2004 - 2005 PGS. TS. Đinh Văn Ưu

Nghiên cứu mô phỏng các hiện tượng khí hậu bất thường hạn mùa trên khu vực Bán đảo Đông Dương – Biển Đông bằng mô hình thủy động

2004-2005 3.2.1 804 PGS.TSKH. Kiều Thị Xin.

Dự báo lũ sông Hương

2003-2004 PGS.TS. Nguyễn Văn Tuần

Nghiên cứu ứng dụng mô hình 2 chiều tính toán diễn biến lòng dẫn sông Hồng khi có lũ khẩn cấp.

741102 2002 - 2004 TS. Nguyễn Hữu Khải.

Nghiên cứu các mô hình tính toán các dòng trao đổi nhiệt, ẩm và động lượng trên các mặt đệm khác nhau

2002-2003 730502 PGS. TS. Nguyễn Hướng Điền

Xây dựng mô hình toán chu trình chuyển hoá vật chất trong hệ sinh thái biển và ứng dụng trong việc đánh giá tiềm năng sinh học và môi trường nước vùng biển tỉnh Quảng Ninh

2001-2003 731601 PGS. TS Đoàn Văn Bộ

Phát triển và ứng dụng mô hình ba chiều dòng chảy vùng cửa sông ven biển

2001-2003 731 701 PGS. TS. Đinh Văn Ưu

Quy luật định lượng về mưa lớn đầu mùa hè ở Bắc Bộ

2001-2002 NCCB-735001 ThS. Nguyễn Minh Trường

Nâng cao hiệu quả dự báo KTTV dự báo lũ sông Cả.

2001-2002 PGS.TS. Nguyễn Văn Tuần

Nghiên cứu mô phỏng các hệ thống mưa lớn khu vực Việt Nam.

2001-2003 ố731.501 2001-2003

Nghiên cứu các sơ đồ phân tích xoáy trong mô hình dự báo quĩ đạo bão vùng Tây Bắc TBD và Biển Đông

2000-2003 734101 PGS.TS Phan Văn Tân

Đánh giá tác động của các điều kiện hải dương tới quá trình sản xuất sơ cấp ở vùng biển ven bờ tây vịnh Bắc Bộ

1998-2000 7.8.13 TS Đoàn Văn Bộ

Hệ thống dòng chảy bờ tây biển Đông và ảnh hưởng của nó tới điều kiện tự nhiên vùng biển Việt Nam

1996-2000 7.8.11 TS Phạm Văn Huấn

Nghiên cứu chuyển động đối lưu trong hoàn lưu chung khí quyển.

1996-2000 NCCB 7.5.1 PGS. TS Trần Tân Tiến

Nghiên cứu qui luật và xu thế biến đổi của một số yếu tố khí hậu và mối quan hệ giữa chúng với các hiện tượng tai biến thiên nhiên khu vực miền Trung Việt Nam

1996-2000 07-06-05 TS Phan Văn Tân

Nghiên cứu cơ chế vật lý của các loại hoàn lưu quy mô vừa trên vùng Việt Nam- Đông Dương.

1996-2000 PGS.TSKH. Kiều Thị Xin.

Nghiên cứu các đặc trưng thống kê của trường độ ẩm không khí trong tầng đối lưu khu vực Hà Nội

1996-1998 7.5.2 TS. Nguyễn Hướng Điền

Đặc điểm thủy văn vùng Karst.

1991-1992 PGS.TS. Nguyễn Văn Tuần

Đang triển khai