Luận văn - THUỶ VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

LVThS ngành Thủy văn - Ứng dụng mô hình HEC-RESSIM tính điều tiết lũ hệ thống hồ chứa sông Hương

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Khải Tác giả: Lê Thị Huệ

LVThS ngành Thủy văn - Phân tích tính toán thủy văn thủy lực làm cơ sở cho các phương án nắn chỉnh, ổn định dòng chảy sông Cà Lồ

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lã Thanh Hà Tác giả: Lê Thị Mai Vân

LVThS ngành Thủy văn - Nghiên cứu ứng dụng mô hình SWAT phân tích xói mòn vùng núi lưu vực sông Cả

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Khải Tác giả: Nguyễn Thị Hiền

LVThS ngành Thủy văn - Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Ngọc Anh Tác giả: Ngô Chí Tuấn