GV.TS. Nguyễn Đắc Đa
Cơ quan công tác
Khoa KTTV&HDH
Số điện thoại
Trình độ học vấn
Tiến Sĩ
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

N/A

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

N/A

THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO

N/A

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

N/A

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

N/A

CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

N/A