GVTN.ThS. Nguyễn Thị Trang
Cơ quan công tác
Số điện thoại
0978325942
Trình độ học vấn
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

·     Cử nhân, Hải dương học: 2016

·        Đại học, Hải dương học: 2012-2016

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC
THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO
LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Vật lý biển

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQGHN năm 2017, mã số TN.17.17. Tên đề tài: Đánh giá suất vận chuyển dọc bờ và ngang bờ dưới tác động tổng cộng dòng chảy- sóng bằng mô hình số trị.

CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

Nguyễn Thị Trang. Mô phỏng chế độ thủy động lực và vận chuyển trầm tích khu vực Cửa Tùng, Quảng Trị. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Tập 17, Số 4b (2017) 220-235.

2. Vũ Công Hữu, Nguyễn Minh Huấn, Nguyễn Thị Trang, Phùng Quốc Trung. Đánh giá ảnh hưởng của mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến mực nước triều ven biển Miền Trung. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S (2016) 122-129.