ĐÀO THỊ HÒA
Cơ quan công tác
Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học
Số điện thoại
0936292075
Trình độ học vấn
Thạc sĩ
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học: 1997, Trung Văn, Trường Đại học Hà Nội

Đại học: 2012, Kế toán, Viện Đại học Mở Hà Nội

Thạc sĩ: 2014, Quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

Hiện là NCS năm cuối ngành Quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

Quản lý giáo dục

THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO
LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Quản lý giáo dục

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ
  1. Đào Thị Hòa, Đặng Ứng Vận (2019), Mô hình đảm bảo chất lượng các trường đại học ngoài công lập, Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, Số 21 tháng 9/2019, tr. 7-12.
  2. Đào Thị Hòa, Đặng Ứng Vận, Nguyễn Thị Lệ Xuân, Nguyễn Thị Thương (2019), Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục và những tồn tại chủ yếu của 17 cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập, Tạp chí Khoa học - Đại học Quốc gia Hà Nội, Số 35, tr. 21-31.
  3. Đào Thị Hòa, Nguyễn Thị Huyền Trang (2019), Chính sách phát triển đại học tư thục trên thế giới, Tạp chí Quản lý giáo dục, Số 7, tr. 1-8.
  4. Đặng Ứng Vận, Nguyễn Thị Huyền Trang, Đào Thị Hòa (2014), Tự chủ, dân chủ và phân cấp trong đổi mới quản lý Nhà nước về giáo dục đại học, Tạp chí Quản lý giáo dục, Số 56, tr. 1-4.