Phan Ngọc Thắng
Cơ quan công tác
Số điện thoại
0983081238
Trình độ học vấn
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 
Đại học: 2005, Thuỷ văn học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Thạc sĩ: 2009, Thủy văn học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Tiến sĩ: 
Các bằng cấp khác:
KINH NGHIỆM CÔNG TÁC
2005 - 2008: Trung tâm nghiên cứu Thủy văn và Tài nguyên nước, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường
Từ 2015: Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO
LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
  1. Điều tra và Đánh giá Tài nguyên nước;
  2. Tính toán thuỷ văn;
  3.  Mô hình toán thuỷ văn;
  4.  GIS quản lý thông tin địa lý
ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

CHỦ TRÌ

THAM GIA

  1. 2006 - 2008. Lương Tuấn Anh, Phan Ngọc Thắng và nnk, Đề xuất quy định lại cấp báo động lũ trên các sông chính của Việt Nam. Đề tài KHCN cấp bộ do PGS. TS. Lương Tuấn Anh  chủ trì.
  2. 2009-2010. Nguyễn Thọ Sáo, Phan Ngọc Thắng và nnk, Điều tra đánh giá xâm thực bãi tắm Cửa Tùng tỉnh Quảng Trị - Dự án giữa Trường ĐHKHTN và Sở TN&MT Quảng Trị. Đề tài KHCN cấp tỉnh do PGS. TS. Nguyễn Thọ Sáo chủ trì.
  3.  2009 - 2010. Trần Ngọc Anh, Phan Ngọc Thắng và nnk. Khảo sát thực địa và xây dựng mô hình lũ thủy lực lưu vực sông Thạch Hãn và Bến Hải Quảng Trị. Dự án Quản lý rủi ro thiên tai (CR.4114. VN) (WB4) cấp tỉnh do PGS. TS. Trần Ngọc Anh chủ trì.
CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

TẠP CHÍ  -  KỶ YẾU HỘI THẢO

2009

  1. Nguyễn Thanh Sơn, Phan Ngọc Thắng, 2009, Cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Kiến Giang bằng mô hình IQQM, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.25 số 3S – 2009 499 Hà Nội

2006

  1. Lương Tuấn Anh, Phan Ngọc Thắng, 2006, Vận dụng mô hình FLAPS để tính truyền lũ vùng hạ lưu hồ Hòa Bình, Tạp chí KTTV, số 544