Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 26 từ ngày 27/06/2022 đến ngày 03/07/2022:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
27/06/2022

07h20: Coi thi (Nguyễn Hồng Quang; Ngô Chí Tuấn)

07h20: Hỏi thi vấn đáp (103T5: Minh Tuân, Công Thanh)

07h20: Hỏi thi vấn đáp (107T5: Đức Hạnh, Đình Khá)

12h20: Coi thi (Ngô Chí Tuấn; Trịnh Minh Ngọc; Nguyễn Hồng Quang)

12h20: Hỏi thi vấn đáp (108T5: Thanh Hà, Quỳnh Hoa)

Thứ ba
28/06/2022

07h20: Hỏi thi vấn đáp (102T5: Minh Tuân, Minh Trường)

07h20: Hỏi thi vấn đáp (108T5: Minh Ngọc, Quang Hưng)

14h00: Họp giao ban BCN Khoa (P403T3)

12h20: Coi thi (Nguyễn Kim Cương; Nguyễn Đức Hạnh; Ngô Chí Tuấn)

12h20: Hỏi thi vấn đáp (102T5: Tiền Giang, Ý Như)

Thứ tư
29/06/2022

9h00: BCNK họp đánh giá cuối năm tổ Van phòng (P.407-T3)

07h20: Hỏi thi vấn đáp (102T4: Tiến Đạt, Đắc Đa)

07h20: Hỏi thi vấn đáp (107T5: Minh Ngọc, Đình Khá)

12h20: Coi thi (Nguyễn Kim Cương; Nguyễn Hồng Quang; Ngô Chí Tuấn; Bùi Minh Tuân)

12h20: Hỏi thi vấn đáp (102T5: Thanh Hằng, Quỳnh Hoa) (103T4; Thanh Hà, P.V. Tân)

16h00: Họp BCH CĐ mở rộng TK cuối năm (Đ/c Hòa, Ngọc, Hạnh, Hoa, Đa, Khá, Như _ 140T8)

Thứ năm
30/06/2022

07h20: Coi thi (Đào Nguyễn Quỳnh Hoa; Đoàn Mạnh Duy; Nguyễn Đức Hạnh)

07h20: Hỏi thi vấn đáp (103T5: Minh Trường, Mạnh Duy)

07h20: Hỏi thi vấn đáp (107T5: Công Thanh, Minh Tuân)

8h00: Tập huấn công tác hành chính (Đ/c Hòa, Trung - Hội trường T7)

12h20: Coi thi (Nguyễn Đức Hạnh; Trịnh Minh Ngọc; Nguyễn Hồng Quang)

12h20: Hỏi thi vấn đáp (102T4: Tiến Đạt, Đắc Đa)

 

13h30: Tập huấn công tác hành chính (Đ/c Hòa, Trung - Hội trường T7)

Thứ sáu
01/07/2022

7h20 Coi thi: Bùi Minh Tuân; Nguyễn Đức Hạnh; Đoàn Mạnh Duy; Nguyễn Hồng Quang

16h00: Trao học bổng cựu sinh viên (P.140T8 - Mời thầy, cô quan tâm tới dự)