Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 21 từ ngày 22/05/2023 đến ngày 28/05/2023:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
22/05/2023

07h00: Minh Trường (410T5); Minh Ngọc (310T5)

09h00: Thanh Hương, Tân Được (213T5); Đức Hạnh (310T5)

10h00: Thanh Hà (410T5)

13h00: Thanh Hà, Quỳnh Hoa (410T5); Tiền Giang (310T5); Đức Hạnh (210T5)

15h00: Hồng Quang (410T5)

Thứ ba
23/05/2023

9h00: Họp CB toàn Khoa (P.140T8)

10h00: Họp đánh giá VCQL Bm KH&CN Biển (P.140T8; TP: BLD Khoa, Trưởng các BM)

10h30: Họp BLD Khoa (P.140T8)

11h00: Họp chi ủy (P.140T8)

09h00: Hồng Quang (210T5); Kim Cương (310T5); Quang Đức (410T5)

14h00: Họp phân bổ tài chính khoa năm 2023 (P.140T8. TP: BCN Khoa, Ban CH Công đoàn, BT LCĐ, BT CĐ cán bộ, Trợ lý tài chính)

13h00: Kim Cương (210T5); Trịnh Hà (310T5); Quỳnh Hoa; Minh Trường (410T5); Đức Hạnh (203T4; 409T5)

16h00: Đình Khá (310T5); Đức Hạnh (203T4)

Thứ tư
24/05/2023

07h00: Minh Tuân (410T5); Minh Ngọc (310T5)

10h00: Thanh Hà (410T5); Đức Hạnh (310T5)

13h00: Minh Huấn; Tân Được (403T4); Trịnh Hà (213T5); Tiến Đạt (310T5); P.Văn Tân (504T3); Thanh Hà; Quỳnh Hoa (410T5); Tiền Giang (310T5); 

15h00: Công Thanh (410T5); Quang Hưng (310T5)

Thứ năm
25/05/2023

9h00: Họp đánh giá VCQL Bm KH&CN Biển (P.140T8; TP: BLD Khoa, Trưởng các BM)

●9h30 Hội nghị đại biểu bầu Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2023-2028 (Hội trường tầng 7, nhà T5; TP: Theo giấy triệu tập).

07h00: Tiền Giang (310T5); Đức Hạnh (210T5); Hồng Quang (213T5)

09h00: P.Văn Tân (410T5)

10h00: Minh Ngọc (310T5)

13h00: Minh Huấn; Tân Được (210T5); Thanh Hằng (410T5); Minh Ngọc (407T5)

Thứ sáu
26/05/2023

●8h30 Họp hội nghị chuyên đề của Đảng uỷ Trường năm 2023 (P.418, nhà T1. TP: C.Thanh dự).

07h00: Tân Được (213T5); Ngọc Anh (310T5); Đức Hạnh (208T5; 411T5); 

09h00: Tiến Đạt (504T3); Minh Tuân (410T5); 

10h00: Chí Tuấn (310T5)

13h00: Đình Khá (310T5)

15h00: Ngọc Anh (211T5)