Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 4 từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
22/01/2024

09h00: Họp BCH CĐ mở rộng (Phòng 407T3; Đ/c Ngọc, Tuân, Hòa, Hương, Như, Hoa, Thu Hằng, Khá)

10h00: Họp phân bổ tài chính khoa (P407T3; TP: BLD Khoa, BCH CĐ, Bí thư LCĐ, Bí thư CĐ CB, trợ lý tài chính, tổ VP)

07h00: Tiền Giang (210T5); Minh Huấn, Tân Được (111T5);

09h00: Kim Cương (112T5); Hồng Quang (410T5); Đức Hạnh (210T5)

13h00: Thanh Hà, Văn Tân (112T5)

15h00: Minh Trường (112T5);

Thứ ba
23/01/2024

07h00: Tiền Giang (T5); Minh Huấn, Tân Được (111T5);Thanh Hà, Quỳnh Hoa (410T5)

09h00: Quang Đức (213T5); Kim Cương (112T5); Đức Hạnh, Đình Khá (313T5); Đình Khá (210T5); Thanh Hà, Ý Như (401T4)

14h00: Nghiệm thu giáo trình Thủy văn học đại cương (P301T1)

13h00: Minh Huấn; Tân Được (410T5); Văn Tân, Thanh Hà (112T5); Chí Tuấn (310T5); Hồng Quang (313T5)

Thứ tư
24/01/2024

0700: Tiền Giang (210T5); 

09h00: Hồng Quang (112T5) Quang Hưng (210T5); Công Thanh (410T5); 

10h: Thanh Hằng (313T5)

13h00: Minh Tuân (112T5); Tiến Đạt (410T5); Đức Hạnh, Đình Khá (313T5); 

16h00: Thanh Hà, Văn Tân (112T5)

Thứ năm
25/01/2024

07h00: Thanh Hà, Quỳnh Hoa (410T5); Đức Hạnh, Đình Khá (313T5); Ý Như (210T5); Công Thanh (213T5); 

09h00: Tân Được (112T5)

10h00: Đình Khá (210T5); Thanh Hà, Ý Như (504T3)

14h00: Bảo vệ luận văn thạc sỹ ngành Khí tượng (P.140T8)

13h00: Quang Hưng (313T5); Chí Tuấn (210T5); Văn Tân, Thanh Hà (112T5); Trịnh Lê Hà (410T5);

15h00: Minh Tuân (112T5)

Thứ sáu
26/01/2024

9h00: Họp cán bộ toàn Khoa (P.140T8)

11h00: Tất niên toàn Khoa tại nhà hàng Quý Cò (Số 96 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội)

09h00: Minh Ngọc, Quang Hưng (313T5); Thanh Hằng, Quỳnh Hoa (213T5); Trịnh Lê Hà (112T5)

13h00: Đức Hạnh, Đình Khá (313T5); Ngọc Anh (310T5); Quỳnh Hoa, Minh Trường (501T3); Tiến Đạt (410T5)

15h00: Minh Ngọc (313T5)