Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 2 từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
08/01/2024

07h00: Coi thi môn chung tại 144 Xuân Thủy (Trịnh Minh Ngọc, Đoàn Mạnh Duy) - Lịch bổ sung

08h00: Coi thi viết (Nguyễn Hồng Quang, Phạm Thanh Hà, Trịnh Thị Lê Hà)

08h00: Coi thi vấn đáp (103T4 Phan Văn Tân, Trần Quang Đức; 104T4 Nguyễn Ý Như, Đặng Đình Khá)

14h00: Họp BCNK (P.403T3)

15h00: BCNK Họp với tổ VP (P.407T3)

12h30: Coi thi môn chung tại 144 Xuân Thủy (Trịnh Minh Ngọc, Đoàn Mạnh Duy) - Lịch bổ sung

12h30: Coi thi viết (Nguyễn Hồng Quang, Trịnh Thị Lê Hà)

Thứ ba
09/01/2024

08h00: Coi thi viết (Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Ý Như, Đoàn Mạnh Duy, Phạm Thanh Hà)

08h00: Coi thi vấn đáp (101T5 Hà Thanh Hương, Nguyễn Kim Cương; 103T5 Nguyễn Hồng Quang, Phạm Tiến Đạt)

12h30: Coi thi viết (Phan Văn Tân, Hà Thanh Hương, Nguyễn Kim Cương)

12h30: Coi thi vấn đáp (102T5 Đào Nguyễn Quỳnh Hoa, Nguyễn Minh Trường; 106T5 Nguyễn Quang Hưng, Đặng Đình Khá)

15h00: Coi thi viết (Công Thanh, Nguyễn Kim Cương)

Thứ tư
10/01/2024

●14h00 Họp về đề án vị trí việc làm. (P. 301, nhà T1; C. Thanh dự).

12h30: Coi thi viết (Nguyễn Kim Cương, Nguyễn Ý Như, Đoàn Mạnh Duy, Nguyễn Tiền Giang)

Thứ năm
11/01/2024

9h00: Họp BLĐ Khoa (P.403T3)

12h30: Coi thi viết (Trịnh Thị Lê Hà; Nguyễn Ý Như; Đoàn Mạnh Duy; Nguyễn Tiền Giang)

12h30: Coi thi vấn đáp (101T5 Ngô Chí Tuấn, Trịnh Minh Ngọc; 102T4 Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Khá; 102T5 Bùi Minh Tuân)

13h30: Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của NCS Đào Nguyễn Quỳnh Hoa (140T8)

 

Thứ sáu
12/01/2024

08h00: Coi thi vấn đáp (108T5; Nguyễn Quang Hưng, Trịnh Minh Ngọc)

12h30: Coi thi viết (Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Ý Như, Đoàn Mạnh Duy, Phạm Thanh Hà)

15h00: Coi thi viết (Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Ý Như, Đoàn Mạnh Duy, Phạm Thanh Hà, Nguyễn Kim Cương)

Thứ bảy
13/01/2024

08h00: Hỏi thi vấn đáp (102T5; Đặng Đình Khá, Trịnh Minh Ngọc)

08h00: Coi thi viết (Nguyễn Đức Hạnh, Đặng Thị Thu Hằng)

12h30: Coi thi viết (Nguyễn Quang Hưng, Đặng Thị Thu Hằng, Đào Nguyễn Quỳnh Hoa, Phạm Thanh Hà)

15h00: Coi thi viết (Nguyễn Quang Hưng, Đặng Thị Thu Hằng, Đào Nguyễn Quỳnh Hoa, Phạm Thanh Hà, Nguyễn Đức Hạnh)