Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 40 từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
02/10/2023

09h00: Tiến Đạt (209T5);  

10h00: Đức Hạnh (111T5); 

9h00: Họp BCNK (P.403T3)

10h00: BCNK họp với tổ VP (P. 407T3)

13h00: Minh Ngọc (413T5); Thanh Hương (402T4); Tân Được (410T5); Kim Cương (107T5); Quang Hưng (513T5); Đức Hạnh (411T5); Đức Hạnh (411T5)

●18h00: Gặp mặt sinh viên K68 các CTĐB (HT tầng 7, nhà T5; TP: C.Thanh, Đ. Hòa, Thu Hằng dự). 

Thứ ba
03/10/2023

07h00: Đình Khá (311T5); Đức Hạnh, Quang Hưng (210T5)

13h00: P.Văn Tân (111T5); Ý Như (210T5); Thanh Hằng, Phan Hiền (204T5); Tiến Đạt (407T5)

15h00: Đình Khá (410T5)

Thứ tư
04/10/2023

09h00: Thanh Hương (413T5); Kim Cương (506T3); Minh Huấn & Tân Được (403T5)

9h00: Họp nhóm tổ chức chuyến thực tập TT (P.403T3: Tp: BCN Khoa; BCH CĐ; Bí thư LCĐ; Bí thư CĐ CB; Tổ VP; Phòng TN)

13h00: T.Lê Hà (310T5); Hồng Quang (407T5); Minh Ngọc (401T3)

15h00: Minh Trường (413T5)

14h00: Họp tập thể lãnh đạo khoa (P.140T8; Tp: BCN Khoa, Các lãnh đạo BM)

Thứ năm
05/10/2023

07h00: Minh Trường (211T5);

09h00: Minh Ngọc & Quang Hưng (204T5)

13h00: T.Lê Hà (310T5); Thanh Hương (201T5); Ý Như (513T5); Chí Tuấn (111T5); Công Thanh (402T4);

15h00: Quang Hưng (111T5) 

Thứ sáu
06/10/2023

07h00: Đức Hạnh (210T5); Thanh Hương (311T5); Ngọc Anh (209T5); 

09h00: Quang Đức (309T5); Ngọc Anh & Đức Hạnh & Đình Khá (508T3).; Đức Hạnh (411T5)

●9h00 Hội nghị Đảng ủy mở rộng (Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam,Hòa Bình; C.Thanh dự).

13h00: Công Thanh (112T5); Thanh Hằng & Thanh Hiền (211T5); T.Lê Hà (506T3); 

15h00: Đình Khá (211T5)

●14h00 Hội nghị Đảng ủy mở rộng (Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam,Hòa Bình; C.Thanh dự).