Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 1 từ ngày 01/01/2024 đến ngày 07/01/2024:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ ba
02/01/2024

08h00: Coi thi viết (Nguyễn Hồng Quang, Hà Thanh Hương, Phạm Tiến Đạt, Nguyễn Tân Được, Phạm Thanh Hà, Trịnh Thị Lê Hà)

08h00: Coi thi vấn đáp (102T4; Nguyễn Đức Hạnh, Đặng Đình Khá); (102T5; Trần Quang Đức, Phan Văn Tân); (109T5; Đặng Đình Khá, Trịnh Minh Ngọc)

12h30: Coi thi viết (Nguyễn Hồng Quang, Phạm Tiến Đạt)

15h00: Coi thi viết (Nguyễn Hồng Quang, Phạm Tiến Đạt, Hà Thanh Hương, Nguyễn Tân Được)

Thứ tư
03/01/2024

●9h00 Tập huấn công tác tuyển sinh năm 2024 (P.418, nhà T1: Tp: C. Thanh, Q. Hưng, M. Ngọc, D. Khá, M. Tuân).

08h00: Coi thi viết (Phạm Thanh Hà, Hà Thanh Hương, Trịnh Thị Lê Hà)

08h00: Coi thi vấn đáp (101T5;Phạm Tiến Đạt, Nguyễn Tân Được); 

12h30: Coi thi viết (Nguyễn Hồng Quang, Trịnh Thị Lê Hà)

12h30: Coi thi vấn đáp (104T5 Trịnh Minh Ngọc, Ngô Chí Tuấn; 105T5 Nguyễn Kim Cương, Hà Thanh Hương); 

Thứ năm
04/01/2024

08h00: Coi thi viết (Trịnh Minh Ngọc)- lịch bổ sung

12h30: Coi thi viết (Nguyễn Hồng Quang, Đoàn Mạnh Duy)

12h30: Coi thi vấn đáp (104T4; Trịnh Thị Lê Hà, Nguyễn Minh Huấn); (108T5; Đặng Đình Khá, Ngô Chí Tuấn); 

15h00: Coi thi viết (Nguyễn Hồng Quang, Hà Thanh Hương)

 

Thứ sáu
05/01/2024

08h00: Coi thi viết (Hà Thanh Hương, Nguyễn Minh Trường, Trịnh Thị Lê Hà, Nguyễn Tiền Giang)

12h30: Coi thi vấn đáp (102T5; Nguyễn Minh Trường, Đoàn Mạnh Duy)

12h30: Coi thi viết (Nguyễn Hồng Quang, Hà Thanh Hương, Trịnh Thị Lê Hà)

Thứ bảy
06/01/2024

08h00: Coi thi viết (Nguyễn Đức Hạnh, Đặng Thị Thu Hằng)

 

12h30: Coi thi viết (Phạm Thanh Hà, Đặng Thị Thu Hằng, Đoàn Mạnh Duy)

12h30: Coi thi vấn đáp (101T5; Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Kim Cương)

Chủ nhật
07/01/2024

08h00: Coi thi viết (Nguyễn Đức Hạnh, Đặng Thị Thu Hằng, Đoàn Mạnh Duy, Phạm Thanh Hà, Đào Nguyễn Quỳnh Hoa)

 

12h30: Coi thi vấn đáp (108T5; Hà Thanh Hương, Nguyễn Minh Huấn)

12h30: Coi thi viết (Đào Nguyễn Quỳnh Hoa, Đặng Thị Thu Hằng)