Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 48 từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
29/11/2021

09-11h50: H.Quang (111-T5); N.Trang (410-T5); Q. Đức (310-T5); M. Tuân (303-T4)

13h-15h50: Đ. Đa (111-T5); P.Tân (410-T5); M. Ngọc (310-T5); 

16h-17h50: Ý Như (310-T5)

Thứ ba
30/11/2021

07h-8h50: Ý Như (111-T5); Đ. Hạnh (310-T5)

07h-9h50h: Công Thanh (109-T5)

09h-11h50: T. Đạt (410-T5); 

13h-15h50: TL.Hà (410-T5); HT. Hương (302-T4)

15h-17h50: TQ.Đức (112-T5); M.Ngọc (213-T5)

16h-17h50: Đ.Hạnh (301-T4)

Thứ tư
01/12/2021

09h00-11h50: PT.Đạt (111-T5)

13h-15h50: T.L Hà (510-T3); NM.Trường (109-T5)

16h-17h50: Ý Như (310-T5)

13h-17h50: NĐ. Hạnh (409T5)

Thứ năm
02/12/2021

07h-8h50: Đ. Hạnh (310-T5)

09h-11h50: Đ.Khá (410-T5); Q.Hưng (211-T5); T.Hà (109-T5)

10h-11h50: Ý Như (111-T5);

07h-11h50: NĐ. Hạnh (E509T5)

13h-15h50: HT.Hương (410-T5); Q.Hoa (310-T5); T.Hằng (510-T3)

16h-17h50: Đ.Hạnh (301-T4)

Thứ sáu
03/12/2021

07h-9h50h: M.Huấn (302-T4)

07h-8h50: NĐ. Hạnh (308T5)

09h-11h50h: NM.Trường (310-T5); TL.Hà (410-T5)

13h-15h50: TL.Hà (510-T3); K.Cương (310-T5)

15h-17h50: Q.Hưng (301-T4)

13h-17h50: NĐ. Hạnh (509T5; 511T5)