Đào tạo

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HẢI DƯƠNG HỌC

2020-01-02 22:31:17

DANH SÁCH CÁN BỘ COI THI HKI NĂM HỌC 2019-2020

2019-12-17 10:07:31

CTĐT TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ HMO _2018

2019-10-09 08:16:37

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH KHÍ TƯỢNG HỌC

2019-09-20 01:51:04

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CỦA NCS NGUYỄN TRUNG THÀNH

2019-09-10 10:21:04

LỄ BẢO VỆ LA TIẾN SĨ CẤP ĐHQG CỦA NCS NGUYỄN VIỆT

2019-01-23 10:44:32

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH THỦY VĂN

2019-01-23 01:41:13

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH KHÍ TƯỢNG HỌC VÀ NGÀNH HẢI DƯƠNG HỌC

2019-01-18 04:39:42

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

2019-01-10 11:13:31

THÔNG BÁO LỊCH THI HP TRIẾT HỌC 2018

2018-10-25 07:33:26

THÔNG BÁO THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN VÀ XIN GIA HẠN ĐÀO TẠO

2017-12-01 09:39:18

DANH SÁCH CÁC NHÓM PHỎNG VẤN BUỔI LÀM VIỆC ĐÁNH GIÁ NGOÀI AUN-QA

2017-11-13 01:59:48

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN VÀ TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA, BỘ TN & MT

2017-11-07 03:18:07

QUY ĐỊNH THI VẤN ĐÁP

2017-10-24 03:02:02

BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHÍ TƯỢNG

2017-10-17 12:30:48