Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội