Thông báo hỗ trợ công bố quốc tế tại ĐHQGHN năm 2020

2020-11-27 08:34:37
Tin tức Hội thảo / Hội nghị

Thông báo xét hồ sơ đề nghị công bố quốc tế tại ĐHQGHN năm 2020. Đối tượng, loại hình và định mức hỗ trợ được quy định trong Hướng dẫn số 3115/HD-ĐHQGHN ngày 22/10/2020 về hỗ trợ công bố quốc tế tại ĐHQGHN (xem bản đính kèm).

1. Đối với bài báo quốc tế: ĐHQGHN chỉ hỗ trợ các bài báo thuộc danh mục ISI/SCOPUS công bố năm 2020;

2. Đối với hội thảo khoa học quốc tế được tổ chức: chỉ hỗ trợ các hội thảo có trên 10 bài toàn văn của nhà khoa học thuộc ĐHQGHN được xuất bản trong hệ thống ISI/SCOPUS.

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ và thông tin chi tiết tại file đính kèm.

ĐTH