THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2013 - 2014

2013-08-23 07:29:59
Đào tạo

Kính gửi tới toàn thể Quý thầy/cô trong Khoa thời Khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013 - 2014. Thời gian bắt đầu giảng dạy là 05/9/2013. Đề nghị Quý thầy/cô theo dõi và thực hiện.

Thời Khóa biểu thay đổi tính đến ngày 03/9/2013.

Chú ý: Ngoài lịch giảng dạy chính của Khoa mình còn có lịch mời giảng. Lịch mời giảng có liên quan đến thầy Phạm Văn Vỵ và cô Đặng Quý Phượng