Lịch trình đào tạo năm học 2020-2021

2020-09-01 04:03:40
Tin tức Đào tạo

Căn cứ Công văn số 2175/ĐHQGHN-ĐT ngày 29/7/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xây dựng lịch trình đào tạo năm học 2020-2021, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo lịch trình đào tạo năm học 2020-2021 của Trường.

Thông tin chi tiết tại file đính kèm.

LỊCH TRINH DAO TAO NAM HOC 2020 2021_1