Khung thạc sỹ Thuỷ văn học

2009-03-04 10:43:05
Tin tức

Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo

  •  Tên chuyên ngành:

+ Tiếng Việt: Thuỷ văn học

+ Tiếng Anh: Hydrology

  •  Mã số chuyên ngành: 60.44.90
  •  Tên ngành:

+ Tiếng Việt: Thuỷ văn học

+ Tiếng Anh: Hydrology

  •  Bậc đào tạo: Thạc sỹ
  •  Tên văn bằng:

+ Tiếng Việt: Thạc sỹ Thuỷ văn học

+ Tiếng Anh: Master of Hydrology

  •  Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 Đối tượng dự thi và các môn thi tuyển

  •  Đối tượng được đăng kí dự thi

Điều kiện văn bằng:

- Người có bằng đại học đúng chuyên ngành Thuỷ văn.

- Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học gần với chuyên ngành Thuỷ văn như Thuỷ lợi, Mỏ-Địa chất, Các Khoa học Trái đất...: Phải học và thi một số môn bổ sung và chuyển đổi trước khi thi tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thâm niên công tác:

- Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội

  •  Các môn thi tuyển

- Môn cơ bản: Toán cao cấp I

- Môn cơ sở: Thuỷ văn đại cương

- Ngoại ngữ: 1 trong 5 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung ở trình độ B. 

Khung chương trình đào tạo

  •  Mục tiêu đào tạo

- Về kiến thức: Bổ sung và nâng cao những kiến thức đã được học ở bậc đại học, đặc biệt là khoa học và kỹ thuật hiện đại, thực tiễn Việt Nam. Giúp học viên nắm vững lý thuyết và có trình độ tốt về thực hành.

- Về kỹ năng: Học viên có khả năng nghiên cứu triển khai giải quyết các bài toán cụ thể trong một lĩnh vực cụ thể của thuỷ văn học; biết cách nghiên cứu thực hiện các mô hình, công nghệ cần thiết để giải quyết bài toán.

- Về năng lực:  Bảo đảm cho học viên có năng lực thực hiện tốt công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong chuyên ngành của mình; có khả năng phát hiện và tham gia giải quyết những vấn đề Thuỷ văn học hiện đại và Việt nam.

-Về nghiên cứu: Các hướng nghiên cứu chính:

+ Nghiên cứu phân tích quy luật biến đổi của các yếu tố thuỷ văn theo không gian lãnh thổ.

+ Quy hoạch và quản lý tổng hợp lưu vực, quản lý tổng hợp tài nguyên nước...

+ Mô hình hoá các quá trình thuỷ văn phục vụ quy hoạch khai thác và quản lý tài nguyên nước; dự báo lũ, quy hoạch phòng chống lũ và giảm nhẹ thiên tai.

+ Động lực học dòng sông và phòng chống xói lở.

  • Nội dung đào tạo:

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:                        54 tín chỉ

trong đó:

- Khối kiến thức chung (bắt buộc):                11 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:       28 tín chỉ

          + Bắt buộc:           20 tín chỉ

          + Tự chọn:            8 tín chỉ/ 26 tín chỉ

- Luận văn thạc sỹ:                                       15 tín chỉ