Các khóa học ngắn hạn trực tuyến trên EUMETSAT vào tháng 10/2021

2021-09-22 09:29:24
Tin tức

EUMETSAT và Copernicus cung cấp các khóa học  mở và hướng đến nhiều đối tượng tham dự, phù hợp với đối tượng nhà cung cấp dịch vụ đến các nhà khoa học và dự báo trẻ Những người tham gia sẽ có cơ hội tìm hiểu: Khám phá cơ sở dữ liệu mở và miễn phí của EUMETSAT và Copernicus. Cách truy cập tìm kiếm và xử lý bằng các công cụ chuyên môn. Mỗi khóa học ngắn hạn thường được tổ chức bằng các bài thuyết trình hội thảo kéo dài 1-2 giờ thông qua nền tảng Zoom. Bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với các chuyên gia và đặt câu hỏi. Người tham dự được trao chứng nhận sau khi tham gia. 

Tháng 10/2021 EUMETSAT tiếp tục mở các chuỗi các khóa học ngắn hạn trực tuyến về khám phá dữ liệu về thời tiết, hải dương học, chất lượng không khí và khí hậu. Chi tiết như sau:

  • 6 October 2021, 11:00 UTC - Machine Learning for Seamless Thunderstorm Nowcasting from Multiple Data Sources | Register
  • 19 October 2021, 11:00 UTC - Gap Filling Ocean Data (statistical and machine learning methods) | Register
  • 4 November 2021, 12:00 UTC - Application of machine learning approaches to ocean colour topics | Register
  • 9 November 2021, 12:00 UTC - Weather-related satellite data with Jupyter Notebooks Register
  • 24 November 2021, 12:00 UTC - Winter Weather in Satellite Data Register
  • 8 December 2021, 12:00 UTC - Coding for EO (Python & R) Register