BỘ MÔN KHÍ TƯỢNG

2009-02-19 04:20:10
BM Khí tượng và BĐKH

Phan Văn Tân, GS.TS.

Chủ nhiệm Bộ môn, Ủy viên Hội đồng Khoa học Liên ngành Khoa học Trái Đất - Môi trường, ĐHQGHN
 

 Vũ Thanh Hằng, GV. TS.

Phó chủ nhiệm khoa, phụ trách công tác sinh viên và đào tạo đại học; Phó Bí thư Chi bộ khoa

 

Trần Quang Đức GV. TS.

 

 
 

TS. GV.  Bùi Hoàng Hải
 

Ngô Đức Thành GV. TS.

Trợ lý đối ngoại, Giáo viên chủ nhiệm K56, Ủy viên Hội đồng Khoa học Liên ngành Khoa học Trái Đất - Môi trường, ĐHQGHN,